به منظور اجرای هر چه آسانتر سفر زیارتی امام رضا (ع) بر اساس هماهنگی های انجام شده، بانک های ذیل مسئولیت اعطای وام به گروه های ویژه بر عهده گرفته اند.